top of page
7. 智海法師法語

7. 智海法師法語

p_4-01.GIF

一、勸世法語

  佛教提倡慈悲平等,因為眾生佛性平等,佛教提倡戒殺放生,因為眾生皆樂長生。

  佛學是智慧之學,佛法是救世之法,我們應當學佛學,我們應當修佛法。

  焚香禮佛修心地;言語溫和吐妙香。

  念昧白日有厲鬼,心光暗室有青天。

  人心如大地,萬物皆從生,去惡留善念,心淨佛種生。

  三藏聖典,是智慧眼;念善知識,如念醫王。

  處處都能開智慧,時時皆可消煩惱,智慧開了眼睛亮,煩惱消時自逍遙。

  法性從來本清澄,奈何波浪因境風,境風若平波浪滅,自性原來本無生。

  一串佛珠一卷經,晝夜六時莫放鬆,是非人我都不問,任他東風與西風。

  今朝有飯今朝吃,今日有佛今日念,時光命光任遷流,世事滄桑皆如幻。

  學佛之人當修忍,修忍在於一念中,一念不忍瞋心起,能忍一念菩提生。

  色如聚沫受如泡,想如陽燄行芭蕉,識如幻士無實性,誰能醒悟半分毫。

  因緣和合虛妄生,因緣別離虛妄滅,生滅合離皆因緣,因緣無性無生滅。

  踏破鐵鞋走三千,翻天覆地不得閒,霎時狂心休卻也,寶藏原來在眼前。

  十方覺路諸群賢,悲切願深行無邊,水月空華佛事理,南北東西各安然。

  佛說聖教令照心,佛制律法好嚴身,內外皎潔無瑕垢,方是菩提殊勝因。

  忍苦耐勞無煩惱,身口意業要修好,為人處世氣和平,吃齋念佛隨緣了。

  心地若平,世界和平。人心若淨,則世界淨。

  清晨三禮佛,口中念彌陀,心經大悲咒,忙中好學佛。

  罪業是黑暗,懺悔是明燈;

  苦難是黑暗,安樂是明燈;

  生死是黑暗,涅樂是明燈;

  心迷是黑暗,心悟是明燈;

  著相是黑暗,離相是明燈;

  煩惱是黑暗,智慧是明燈;

  眾生在黑暗,佛法是明燈。

  放下屠刀者,能回頭是岸;

  狂心頓歇者,能回頭是岸;

  善用其心者,能回頭是岸;

  悔過謙虛者,能回頭是岸;

  親近三寶者,能回頭是岸;

  依教奉行者,能回頭是岸。

  人類生命,煞那之間;

  人生禍福,煞那之間;

  天堂地獄,煞那之間;

  凡聖迷悟,煞那之間;

  發菩提心,煞那之間;

  佛陀悟道,煞那之間。二、戒堂法語

  發心求戒最難得,身口意淨魔奈何!彌陀日夜無間斷,要在今生超五濁。

  古剎名山開戒場,諸佛如來同讚揚,佛子發心求淨戒,願得早日證真常。

  戒場名為懺悔堂,懺悔身心得清涼,清涼自在無罣礙,我相人相兩空亡。

  菩提心發受戒來,西方極樂增蓮台,孝順雙親敬三寶,修得上品蓮華開。

  戒法清淨好嚴身,戒香普熏十方聞,戒是定慧功德本,戒是無上菩提因。

  生死苦海浪淵深,持淨戒行免沈淪,菩提覺路雖遙遠,仗有彌陀妙法門。

  諸佛子等欲成佛,堅持淨戒念彌陀,戒為無上菩提本,仗此功德生極樂。三、念佛法語

  彌陀日夜在身旁,不用參究不用忙,若問如何修行去?持戒念佛最穩當。

  朝夕靜坐十分鐘,精神集中身放鬆,阿彌陀佛虔誠念,佛光照注我心中。

  身披袈裟坐洞間,彌陀念念在眼前,飢來山上食松子,渴往溪下飲清泉。

  行念佛時心不動,立念佛時心常定,禮念佛時心恭敬,坐念佛時心安靜。

  稽首西方安樂國,彌陀觀音大勢至,常演法音如天樂,接引眾生到蓮池。

  願我佛門勝善友,共發廣大菩提心,普勸世間修淨業,同登安樂解脫門。

  一佛一經一袈裟,一飯一菜一杯茶,無量光明無量壽,西方極樂是吾家。

  手持明珠念彌陀,一心專想出五濁,人身難得法難聞,莫將今生空蹉跎。

  五蘊原非我,四大本來空,信願持佛號,一心求往生。

  彌陀有大願,苦海有慈航,娑婆塵緣盡,極樂蓮華香。

  念佛開智慧,能辨諸邪正。心眼有光明,不為惑所惑。

 四、禪門法語

  夜聞鐘聲,醒夢中夢;觀潭月影,見身外身。

  禪義究如何?碎若是動態,燈破千年暗;

  禪若是靜態,沙沉水不濁。請君參參看!

  諸法本不生,緣生亦無性,淨業已成林,諸佛從此證。

  清淨如蓮華,其心無垢染。

  靜坐全身若晴空,萬緣放下自輕鬆,開擴心胸無罣礙,解脫自在與誰爭。

  禪不安心非真禪,非真禪時心難安,心中無禪心不安,心不安時心無禪。

  禪能安心是真禪,是真禪時心能安,心中有禪心自安,心自安時心有禪。

bottom of page